Algemene voorwaarden

Algemene betalings- & leveringsvoorwaarden WorldWebMedia/webshops. Deze voorwaarden zijn specifiek van kracht voor de webshops welke goederen verkopen/leveren en bestaan naast de Algemene Voorwaarden van WorldWebMedia in zijn algemeenheid. Bedrijfskledingplaza.nl maakt onderdeel uit van WorldWebMedia.

Artikel 1   Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door WorldWebMedia ook handelende onder de webshop bedrijfskledingplaza.nl Gevestigd te Zaandam, hierna te noemen WWM.
1-2           De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van WWM zijn algemene voorwaarden.
1-3           Bijzondere van de voorwaarden van WWM afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2   Aanbiedingen.
2-1           Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden            verstrekt.
2-2           Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door WWM zijn schriftelijke bevestiging bindend. WWM aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp,        noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3   Overeenkomst.
3-1           De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor WWM door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2           Elke met WWM aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat WWM zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie WWM zich zal wenden tot een  daartoe aangestelde firma.
3-3           Gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door WWM bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4   Afspraken.
4-1           Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van WWM binden de laatste niet, voor zover ze door WWM niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5   Prijzen.
5-1           Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-3           Indien de prijsfluctuatie meer dan 50% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6   Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
6-1           Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de          ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6-2           Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
6-3           Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6-4           Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7   Kosten in geval van herroeping
7-1           Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7-2           Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8   Uitsluiting herroepingsrecht
8-1           De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8-2           Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8-3           Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.             betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b.             waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c.             betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9  Vooruitbetaling.
9-1           WWM is gerechtigd bij het aangaan van niet verzekerde orders over te gaan op vooruitbetaling. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van WWM de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane                vooruitbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10  Uitbesteding werk aan derden.
10-1          Opdrachtgever machtigt WWM om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11  Kwaliteit.
11-1          Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan WWM volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.
11-2          Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de   toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
11-3          Bij uitvoering van borduringen c.q. drukwerk dient er door de opdrachtgever rekening te worden gehouden met een maximale uitval van 5% aan de aangeleverde goederen i.v.m. mogelijk technische mislukkingen in de uitvoering van de productie.
11-4          Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door WWM doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12  Levering- c.q. opleveringstermijnen.
12-1          Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever WWM schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor WWM zijn      de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
12-2          Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke WWM niet kan worden  aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.
12-3          Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
12-4          WWM heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.
12-5          Indien WWM niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal WWM aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 13  Vervoer.
13-1          De verzending geschiedt op de wijze als door WWM aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14  Vermaken van kleding.
14-1          Indien de opdrachtgever WWM opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat WWM geen aansprakelijkheid ter zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WWM. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om ter zake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 15  Herstelwerkzaamheden.
15-1          WWM accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever ter zake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van WWM.

Artikel 16  Maatkleding.
16-1          Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard WWM geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WWM. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op        schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 17  Garantie.
17-1          Garantie op de door WWM geleverde en / of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door WWM gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door WWM geleverde zaken dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke zaken c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien door WWM geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.
17-2          Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18  Aansprakelijkheid.
18-1          WWM is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten en/of gebreken in een ontwerp /teksten /logo die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2          WWM is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van WWM of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem                 opgedragen werkzaamheden.
18-3          WWM zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
18-4          De opdrachtgever vrijwaart WWM voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
18-5          WWM is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet inachtnemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
18-6          WWM is op geen enkele manier aansprakelijk voor borduringen c.q. bedrukkingen die afwijken van de wettelijke norm.

Artikel 19  Overmacht.
19-1          Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen,               uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar WWM of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van WWM ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WWM, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WWM overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2          WWM is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,              waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud.
20-1          Zolang WWM geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van WWM.
20-2          WWM heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3          Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21  Reclame.
21-1          Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door WWM te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig       gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
21-2          Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, WWM terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering WWM wijst op gebreken, die bij          grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-3          WWM dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-4          Indien de reclame naar het oordeel van WWM juist is, zal WWM hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22  Annuleren.
22-1          Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door WWM reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens         WWM gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan WWM als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht WWM te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
22-2          Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt WWM zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 26  Wanprestatie en ontbinding.
26-1          Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
26-2          Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal WWM ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
26-3          De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft WWM eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die WWM op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 27  Betaling.
27-1          Betaling vooraf, tenzij de order verzekerd is bij een kredietverzekeraar. Dan geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
27-2          WWM is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.1,25%per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
27-3          WWM is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
27-4          De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%  van de hoofdsom vermeerderd met de rente en een minimum van €80,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat WWM zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 28  Geschillen.
28-1          Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van WWM, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Bedrijfskledingplaza
Sluispolderweg 15A-H
1505 HJ Zaandam

Tel: +31 (0)6 5395 9595
E-mail: info@bedrijfskledingplaza.nl

Kvk: 69087326
BTW-nr: NL857726870B01